ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
-ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- โครงสร้างส่วนราชการ
- แผนภูมิโครงสร้าง
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
-หัวหน้าส่วนราชการ
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน

 
 

ติดต่ออบต.แม่ใส


สถานที่ติดต่อ
 ตั้งอยู่ ณ 198 หมู่ที่  12  บ้านแม่ใสเหล่าใต้  ตำบลแม่ใส  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยาเบอร์ติดต่อ
โทร. 054-889909
โทรสาร. 054-889908

หมายเลขติดต่อภายใน
สำนักงานปลัด.: ต่อ 11
ห้องปลัด.: ต่อ 12
หน้าห้องนายก: ต่อ 13
ห้องรองนายก: ต่อ 14
การคลัง: ต่อ 15
กองสาธารณสุข: ต่อ 16
กองช่าง: ต่อ 17
ห้องข้อมูลข่าวสาร: ต่อ 18
บรรเทาสาธารณภัย: ต่อ 27
ห้องนายก: ต่อ 30

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
E-mail : 6560113@dla.go.th
http://maesaisao.go.th/
https://www.facebook.com/maesaisao

แจ้งเหตุฉุกเฉิน / ร้องเรียน / ร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาฯ: 054-889909 ต่อ 27 , 0947169538