ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
-ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- โครงสร้างส่วนราชการ
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน

 
 
 
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)
    แผนปฏิบัตการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบประจำปี พ.ศ.2560 -2564
   แผนปฏิบัตการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบประจำปี พ.ศ.2560
    แผนปฏิบัตการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบประจำปี พ.ศ.2561
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี2562-2564
    แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2564
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของ อบต.แม่ใส
    แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565
    แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565
    รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของ อบต.แม่ใส รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของ อบต.แม่ใส รอบ 12 เดือน
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของ อบต.แม่ใส
    รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุจริต พ.ศ.2565 ของ อบต.แม่ใส รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
   
 การดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริต
    เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตมิชอบประจำปีงบประมาณ 2565
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
    การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   
 ควบคุมภายใน
        การจัดทำหนังสือควบคุมภายใน
        หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
        รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
        รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
  
 ควบคุมภายใน ปี 2562
         แบบ ปค.1 ปี 2562
         แบบ ปค.4 ปี 2562
         แบบ ปค.5 ปี 2562
 ควบคุมภายใน ปี 2563
         แบบ ปค.1 ปี 2563
         แบบ ปค.4 ปี 2563
         แบบ ปค.5 ปี 2563
 ควบคุมภายใน ปี 2564
         แบบ ปค.1 ปี 2564
         แบบ ปค.4 ปี 2564
        แบบ ปค.5 ปี 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริม ให้คำปรึกษาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ภาคประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copyright@2013 All rights reserved