ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
-ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- โครงสร้างส่วนราชการ
- แผนภูมิโครงสร้าง
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
-หัวหน้าส่วนราชการ
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน

 
 
   ข้อมูลสถิติประจำปีงบประมาณ 2566
       สถิติข้อมูลการให้บริการรถรับ-ส่งผู้ป่วย-ประจำปีงบประมาณ-2566
       สถิติข้อมูลการให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค-ประจำปีงบประมาณ-2566
       สถิติข้อมูลการแจ้งขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด-ประจำปีงบประมาณ-2566
       สถิติข้อมูลการแจ้งขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการรายใหม่-ประจำปีงบประมาณ-2566
       สถิติข้อมูลการแจ้งขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่-ประจำปีงบประมาณ-2566
       สถิติข้อมูลการแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง-ประจำปีงบประมาณ-2566
       สถิติข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมอาคาร-ประจำปีงบประมาณ-2566
        สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2566
   ข้อมูลสถิติประจำปีงบประมาณ 2565
       สถิติขอน้ำอุปโภค
       สถิติขอรถรับ-ส่งผู้ป่วย
       สถิติขออนุญาตก่อสร้าง-ดัดแปลง-ต่อเติมอาคาร
       สถิติไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง
       สถิติลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
       สถิติลงทะเบียนรับเบี้ยพิการรายใหม่
   ข้อมูลสถิติประจำปีงบประมาณ 2564
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนตุลาคม 2563
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนธันวาคม 2563
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมกราคม 2564
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมีนาคม 2564
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนเมษายน 2564
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพฤษภาคม 2564
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมิถุนายน 2564
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกรกฎาคม 2564
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนสิงหาคม 2564
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกันยายน 2564
   ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
   รายงานผลความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2564
 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริม ให้คำปรึกษาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ภาคประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copyright@2013 All rights reserved