ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
-ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- โครงสร้างส่วนราชการ
- แผนภูมิโครงสร้าง
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
-หัวหน้าส่วนราชการ
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน

 
 


นายพัฒน์พงษ์ บัวเงิน
ประธานสภาฯ
087-1828670

 
นายเกียรติ บุญยืน
รองประธานสภาฯ
083-5730784
 
นางชไมมาศ มอญแก้ว
เลขานุการประธานสภาฯ
0-5488-9909 ต่อ 12

นายเสรีย์ เครื่องสนุก
สมาชิก อบต.แม่ใสหมู่ที่ 1
089-8520775

นายจิรัฏฐ์ จันทร์ทิพย์
สมาชิก อบต.แม่ใสหมู่ที่ 2
098-4851597

นายพัฒน์พงษ์ บัวเงิน
สมาชิก อบต.แม่ใสหมู่ที่ 3
087-1828670

นายสมพร ดวงแก้ว
สมาชิก อบต.แม่ใสหมู่ที่ 4
085-0646732

นายเกียรติ บุญยืน
สมาชิก อบต.แม่ใสหมู่ที่ 5
083-5730784

นายบุญยิ่ง ยังมูล
สมาชิก อบต.แม่ใสหมู่ที่ 6
086-7041569

นายทวง กัมติ
สมาชิก อบต.แม่ใสหมู่ที่ 7
081-4613296

นาวสาวทัศมาลัย ผั้นสืบ
สมาชิก อบต.แม่ใสหมู่ที่ 8
086-4315587

นายสุริยะ มอญแก้ว
สมาชิก อบต.แม่ใสหมู่ที่ 9
083-5782604

นางสาวสุทธินันท์ หงษ์หิน
สมาชิก อบต.แม่ใสหมู่ที่ 10
086-1732427

นายธฤต มังกร
สมาชิก อบต.แม่ใสหมู่ที่ 11
0-5488-9909 ต่อ 15

นางสุชญา นาแพร่
สมาชิก อบต.แม่ใสหมู่ที่ 12
088-5582902


 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริม ให้คำปรึกษาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ภาคประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copyright@2013 All rights reserved