ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
-ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- โครงสร้างส่วนราชการ
- แผนภูมิโครงสร้าง
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
-หัวหน้าส่วนราชการ
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน

 
 

 
นายหัสต์กมล เครือคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
0-5488-9909 ต่อ 11
 

 
นางสาวนัยนา ศรีจำปา
นักทรัพยากรบุคคล
0-5488-9909 ต่อ 11
นายนพพร เกตุบำรุง
นักวิชาการศึกษา
0-5488-9909 ต่อ 18
นางสาวณิชาภา พศิกานนท์
นักจัดการงานทั่วไป
0-5488-9909 ต่อ 11
นางสาวสายพิน เต็มใจ
นักพัฒนาชุมชน
0-5488-9909 ต่อ 18
       
นางสายสุดา เมืองมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0-5488-9909 ต่อ 18
พันจ่าอากาศเอกนพดล ดวงแก้ว
นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
0-5488-9809
นางอาทิตยา    ยะตา
เจ้าพนักงานธุรการ
0-5488-9909 ต่อ 11
นางอุษณี จำรัส
ครู
087-3156550,082-8704796
 
นางนันทิยารัตน์ ไชยพูน
ครู
086-7305617
นางชไมพร เครือน้อย
ผู้ดูแลเด็ก
084-7695980
ตำแหน่งว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
0-5488-9809

     

 

   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริม ให้คำปรึกษาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ภาคประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copyright@2013 All rights reserved