ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
-ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- โครงสร้างส่วนราชการ
- แผนภูมิโครงสร้าง
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
-หัวหน้าส่วนราชการ
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน

 
 
 ประจำปีงบประมาณ 2565
        งบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน
 
 ประจำปีงบประมาณ 2564
        งบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน
 
 ประจำปีงบประมาณ 2563
        งบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน
 
 ประจำปีงบประมาณ 2562
        งบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน
 
 ประจำปีงบประมาณ 2561
        งบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน
 
 ประจำปีงบประมาณ 2560
        งบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน
 
 ประจำปีงบประมาณ 2559
        งบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน
 
 ประจำปีงบประมาณ 2558
        งบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน
 
 ประจำปีงบประมาณ 2557
        งบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน
 
 ประจำปีงบประมาณ 2556
        งบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน
 
 ประจำปีงบประมาณ 2555
        งบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน
 
 ประจำปีงบประมาณ 2554
        งบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริม ให้คำปรึกษาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ภาคประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copyright@2013 All rights reserved