ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
-ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- โครงสร้างส่วนราชการ
- แผนภูมิโครงสร้าง
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
-หัวหน้าส่วนราชการ
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน

 
 
 
      1.นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
       2.การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
       3.นโยบายทางคุณธรรม จริยธรรม
      4.เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
      5.การพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
      6.ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
      7.ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น-พ.ศ.-2565
      8.ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น-พ.ศ.-2565
      9.ประมวลจิรยธรรมข้าราชการท้องถิ่น-พ.ศ.-2565
      10.ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาหยุดราชการ และการมาปฏิบัติราชการ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
      11.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      12.แบบรายงานผลการดำเนินงามตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      13.รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      14.สรุปสถิติผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      15.ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลประจำปีพ.ศ. 2566
      16.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566
      17.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 (ในรอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
      18.ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)
      19.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
      20.รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2566
      21.แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม การเสริมสร้าง มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและ ป้องกันการทุจริต
      22.ประกาศประกาศใช้แนวปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Dos & Don'ts)
 
 
    แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566) รายละเอียดข้างในดังนี้
       1.แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
       2.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
   แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566) รายละเอียดข้างในดังนี้
       1.หลักการและแหตุผล
       2.วัตถุประสงค์
       3.กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
       4.สภาพปัญหาความต้องการของประชาชน
       5.ภารกิจ-อำนาจหน้าาที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
       6.ภารกิจหลัก-และภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ
       7.สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง
       8.โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ
       9.ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
       10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
       11.บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและกสนกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ
       12.แนวทางการพัฒนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
       13.ประกาศคุณธรรม-จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
       14.การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)
         แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่1/2564(ฉบับเต็ม)
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 มีรายการดังต่อไปนี้
       1.หลักการและแหตุผล
       2.วัตถุประสงค์
       3.กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
       4.สภาพปัญหาความต้องการของประชาชน
       5.ภารกิจ-อำนาจหน้าาที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
       6.ภารกิจหลัก-และภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ
       7.สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง
       8.โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการใหม่
       9.ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
       10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
       11.บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและกสนกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ
       12.แนวทางการพัฒนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
       13.ประกาศคุณธรรม-จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
       14.การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1/2565 มีรายการดังต่อไปนี้
       8.โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการใหม่
       9.ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
       10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
       11.บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและกสนกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ
       14.การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1/2566 มีรายการดังต่อไปนี้
       8.โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการใหม่
       9.ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
       10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
       11.บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและกสนกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ
       14.การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
 
   อำนาจหน้าที่ รายละเอียดดังนี้
       1.อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล
       2.อำนาจหน้าที่สำนักปลัด
       3.อำนาจหน้าที่กองคลัง
       4.อำนาจหน้าที่กองช่าง
       5.อำนาจหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       6.อำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน
   คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน รายละเอียดมีดังนี้
       1.คำสั่งแบ่งงานสำนักปลัด
       2.คำสั่งแบ่งงานกองคลัง
       3.คำสั่งแบ่งงานกองช่าง
       4.คำส่งแบ่งงานกองสาธารณสุข
       5.คำสั่งแบ่งงานตรวจสอบภายใน
   ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ
   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพนักงานส่วนตำบล
   ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินครู
   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
   รายงานการประชุมประจำเดือน-ม.ค.65
   รายงานการประชุมปรับปรุงแผนอัตรากำลัง
   ภาพกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม
 
 
   การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
       หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหาร-เพิ่มเติม
       หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล-พนง.ทั่วไป-และประเภทวิชาการ
       ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน-พ.ศ.-2560
   การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
       หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ-พ.ศ.2563
      หลักเกณฑ์การคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง-การย้าย-การโอน-การรับโอน-การเลื่อนระดับ-พ.ศ.2562
   การพัฒนาบุคลากร
       หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
      แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
      โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
       หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
      ประกาศฐานในการคำนวณเลื่อนเงินครู
      ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง
      ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลพนักงานส่วนตำบล
      หลักเกณฑ์วิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
   การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
      ประกาศขวัญและกำลังใจ
      หลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ
      หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล
      หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์บริหารส่วนตำบล
      มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
      หลักเกณฑ์และเงื่อนไขค่าตอนแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล
      ประกาศรายชื่อพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
 
 
    สรุปวันลาของพนักงานส่วนตำบล-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
    สรุปผลโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
    รูปโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2566
    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร-ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
 
 
       แบบฟอร์มร้องเรียนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
       แผ่นพับสาระน่ารู้เรื่องวินัย
       แผ่นพับสาระน่ารู้งานธุรการ
       แผ่นพับประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลังแผนพัฒนาบุคลากร
       แผ่นพับประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม
       แผ่นพับขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้ายอาคาร
       แผ่นพับขั้นตอนการแจ้งขุดดินและถมดิน
 
 
 
พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง สามารถแสดงความคิดเห็นหรือแนะนำการบริหารงานของอบต.แม่ใส
ได้ในช่องทางนี้เลยค่ะ
 
กรุณาใส่ชื่อของท่าน :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หัวข้อ :
ข้อความของท่าน :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริม ให้คำปรึกษาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ภาคประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copyright@2013 All rights reserved