ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
-ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- โครงสร้างส่วนราชการ
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน

 
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์
1 แบบ-สขร.1-ประจำเดือน-ธ.ค-65-อบต.แม่ใส 2.17 MB
2 แบบ-สขร.1-ประจำเดือน-พ.ย-65-อบต.แม่ใส 815 KB
3 แบบ-สขร.1-ประจำเดือน-ส.ค-65-อบต.แม่ใส 1.49 MB
4 แบบ-สขร.1-ประจำเดือน-ก.ค-65-อบต.แม่ใส 672 KB
5 แบบ-สขร.1-ประจำเดือน-มิ.ย-65-อบต.แม่ใส 802 KB
6 แบบ-สขร.1-ประจำเดือน-พ.ค-65-อบต.แม่ใส 1.02 MB
7 แบบ-สขร.1-ประจำเดือน-เม.ย-65-อบต.แม่ใส 666 KB
8 แบบ-สขร.1-ประจำเดือน-มี.ค-65-อบต.แม่ใส 1.11 MB
9 แบบ-สขร.1-ประจำเดือน-ก.พ-65-อบต.แม่ใส 1.80 MB
10 แบบ-สขร.1-ประจำเดือน-ม.ค-65-อบต.แม่ใส 569 KB
11 แบบ-สขร.1-เดือน-ธ.ค-64 578 KB
12 แบบ-สขร.1-เดือน-พ.ย-64 943 KB
13 แบบ-สขร.1-เดือน-ต.ค.64 587 KB
14 แบบ-สขร.1-เดือน-ก.ย-64 412 KB
15 แบบ-สขร.1-เดือน-ส.ค-64 381 KB
16 แบบ-สขร.1-เดือน-ก.ค-64 338 KB
17 แบบ-สขร.1-เดือน-พ.ค-64 349 KB
18 แบบ-สขร.1-เดือน-เม.ย-64 148 KB
19 แบบ-สขร.1-เดือน-มี.ค-64 179 KB
20 แบบ-สขร.1-เดือน-ก.พ-64 146 KB
21 แบบ-สขร.1-เดือน-ม.ค-64 198 KB
22 สขร.1-ธ.ค.-63 403 KB
23 สขร.1-พ.ย.-63 406 KB
24 สขร.1-ต.ค-63 198 KB
25 สขร.1-ก.ย-63 302 KB
26 สขร.1-ส.ค-63 282 KB
27 สขร.1-ก.ค-63 441 KB
28 สขร.1-มิ.ย-63 445 KB
29 สขร.1-พ.ค-63 607 KB
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริม ให้คำปรึกษาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ภาคประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copyright@2013 All rights reserved