ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
-ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- โครงสร้างส่วนราชการ
- แผนภูมิโครงสร้าง
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
-หัวหน้าส่วนราชการ
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน

 
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2566 130 KB
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2566-ซื้อรถบรรทุกดีเซล 185 KB
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2565-สถานีสูบน้ำฯ 196 KB
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2564-อาคารฯ-ม.8 195 KB
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2564-รถบรรทุกฯ 193 KB
6 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 76.48 KB
7 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2560 266 KB
8 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-59 85.25 KB
9 ให้ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 98.31 KB
10 ให้ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 87.69 KB
11 ให้ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 (จ่ายขาดเงินสะสม) 87.28 KB
12 ให้ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง57 96.18 KB
13 ให้ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง56 87.01 KB
14 ประกาศใช้ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง55 87.88 KB
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริม ให้คำปรึกษาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ภาคประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copyright@2013 All rights reserved