ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
-ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- โครงสร้างส่วนราชการ
- แผนภูมิโครงสร้าง
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
-หัวหน้าส่วนราชการ
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน

 
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ-ปี-2566-ไตรมาส-2 247 KB
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ-ปี-2566-ไตรมาส-1 1.56 MB
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ-ปี-2565-ไตรมาส-4 247 KB
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ-ปี-2565-ไตรมาส-3 244 KB
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ-ปี-2565-ไตรมาส-2 606 KB
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ-ปี-2565-ไตรมาส-1 727 KB
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ-ปี-2564-ไตรมาส-4-ก.ค-ก.ย 754 KB
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ-ปี-2564-ไตรมาส-3-เม.ย-มิ.ย 832 KB
9 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ-ปี-2564-ไตรมาส-2-ม.ค-มี.ค 493 KB
10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ-ปี-2564-ไตรมาส-1. 863 KB
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนทุ่งป่าตาล-10-เม.ย 18 34.96 KB
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯ-26-ธ.ค-60 35.64 KB
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้เหล็ก-2-บาน 31.22 KB
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคานม 39.56 KB
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์-24-พ.ย-60 34.49 KB
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องพิมพ์-14-มิ.ย 34.08 KB
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องพ่น-22-ก.พ-61 29.57 KB
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถุงยังชีพ 1.50 MB
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเก้าอี้พลาสติก-26-มิ.ย 30.47 KB
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้เก็บเอกสาร-16-พ.ย-60 29.20 KB
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดอกดาวเรือง 1.63 MB
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดูแลเว็ปไซต์ 34.77 KB
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)15-พ.ค.-18 35.26 KB
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำฯ 28.79 KB
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนท้องป่าตาล-1-ก.พ-61 35.31 KB
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนน 33.45 KB
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมตลิ่งลำห้วย-11-พ.ค 18 32.12 KB
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-วัสดุก่อสร้าง-1-ก.พ-61 33.70 KB
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องตัดหญ้า-20-พ.ย-60 31.56 KB
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์ 1.62 MB
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-15-ธ.ค-60 32.37 KB
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน-e-bidding 36.19 KB
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสถานที่-10-ม.ค-61 35.30 KB
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเจอร์-14-มิ.ย 34.04 KB
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน-9-พ.ค 18 42.86 KB
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน 27.05 KB
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระจำนูน-8-มี.ค 31.38 KB
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากรวยยางจราจร 28.63 KB
39 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนทึบ-21-มี.ค 30.79 KB
40 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาท่อระบายน้ำฯ 35.54 KB
41 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวารสาร 1.57 MB
42 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาน้ำดื่ม 1.76 MB
43 ประกาศผู้ชนะการเสนิราคาวัสดุคอมพิวเตอร์-8-ธ.ค-60 28.90 KB
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเสื้อสะท้อนแสง 33.17 KB
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเอกสารประชาสัมพันธ์-18-ธ.ค-60 31.65 KB
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประเพณีสงกรานต์-10-เม.ย 18 34.37 KB
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไฟกระพริบฯ-8-มี.ค 32.82 KB
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริม ให้คำปรึกษาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ภาคประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copyright@2013 All rights reserved