ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
-ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- โครงสร้างส่วนราชการ
- แผนภูมิโครงสร้าง
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
-หัวหน้าส่วนราชการ
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน

 
 

ประกาศโครงการ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์
1 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์-ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์-แบบลากจูง (1) 262 KB
2 ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ 289 KB
3 ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ 1.78 MB
4 ร่างประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ 286 KB
5 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์รถบรรทุก-ดีเซล-ขนาด-๖-ตัน-๖-ล้อ-จำนวน-1-คัน 271 KB
6 ประมูลจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2560 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 245 KB
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนฯ-ม.4-5-เม.ย 37.27 KB
8 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานบ้านแม่ใส-ร่องไฮ 405 KB
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำผ้าม่าน-22-พ.ค 34.78 KB
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า-17-พ.ค 28.20 KB
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-16-พ.ค 29.26 KB
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเมรุ-5-เม.ย 36.93 KB
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องรับส่งวิทยุ-18-พ.ค 31.00 KB
14 ราคากลางอาหารเสริมนม-ปปช.07 2.23 MB
15 ประกวดราคาซื้อe-biddingรถพยาบาลฉุกเฉินรถกระบะจำนวน1คัน 1.10 MB
16 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานบ้านแม่ใส-ร่องไฮ 144 KB
17 ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน 483 KB
18 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 485 KB
19 โครงการก่อสร้างเงินอุดหนุนทั่วไป 5.75 MB
20 สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 8 โครงการ 95.24 KB
21 สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างฯ จานวน 5 โครงการ 96.21 KB
22 สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ฌาปนสถาน บ้านแม่ใส-ร่องไฮ ตำบลแม่ใส 89.10 KB
23 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยร่องแล้ง 88.66 KB
24 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยร่องแล้ง บ้านแม่ใสเหล่าใต้ หมู่ที่ 12 87.35 KB
25 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเพื่อสุขภาพตำบลแม่ใส 87.43 KB
26 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 87.88 KB
27 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านสันช้างหิน หมู่ที่ 7 89.90 KB
28 ประกาศสอบราคา ปี2554 198 KB
29 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 224 KB
30 สอบราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส 1.67 MB
31 โครงการขุดลอกลำห้วยร่องแล้ง 372 KB
32 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีต 200 KB
33 โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 239 KB
34 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำมีฝาปิด 247 KB
35 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง 241 KB
36 โครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 277 KB
37 เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคารถบรรทุก (ดีเซล) สัญญาณไฟไซเรนติดรถยนต์และเครื่องขยายเสียง 575 KB
38 เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 571 KB
39 สอบราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสจำนวน 5 โครงการ 101 KB
40 สอบราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จำนวน 7 โครงการ 104 KB
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริม ให้คำปรึกษาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ภาคประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copyright@2013 All rights reserved