ยินดีต้อนรับสู่อบต.แม่ใส
 
   
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
-ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- โครงสร้างส่วนราชการ
- แผนภูมิโครงสร้าง
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
-หัวหน้าส่วนราชการ
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน

 
 
 

    " "  
ประกาศ
"องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส"   

คำขวัญ ตำบลแม่ใส

" ตำบลแม่ใสเมืองน่าอยู่   เคียงคู่โบราณสถาน
พระพุทธรูปหินทรายในตำนาน แห่ไม้ค้ำศรีคู่บ้าน
เชี่ยวชาญการตีมีด ปั้นอิฐสร้างคุณค่า
จิตอาสาพัฒนาตำบลแม่ใส"
      

       รอบรู้ รู้ทัน เท่าทัน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสูบน้ำ

       รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่วงรอบ 6 เดือน ปี2566

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

       ผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

      ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

      แบบสรุปผลประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2564

      รายงานผลการประเมินความถึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564

      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

      โครงการปรับปรุงลาน ค.ส.ล.ฌาปนสถาน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

      กิจกรรมการแข่งขันกีฬาแม่ใสสัมพันธ์ ประจำปี 2563

      โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใส

       ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       แบบสรุปผลประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2563

      แผนปฏิบัติการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

      รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ6เดือน พ.ศ.2564

      รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ12เดือน พ.ศ.2563

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส เรื่อง ผลการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

      ผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข.

      แบบสรุปผลประเมินความพึงพอใจ อบต.แม่ใส ประจำปีงบประมาณ 2562

      สรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ - ร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

      นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

      รายงานสรุปการประเมินผลความพึงพอใจ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
ประจำปี 2559

     
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
 
  
                                                                               อ่านทั้งหมด

อบต.แม่ใส

      วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดพะเยา นำโดยผู้ช่วยว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส นำโดยนายสาคร นาต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.แม่ใส,สมาชิกเกษตรกรผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรตำบลแม่ใส, กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,สารวัตรกำนัน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์ประจำตำบล,ประธานสภา,ส.อบต.แม่ใส ร่วมพิธีเปิดการใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรตำบลแม่ใส ณ ลานสวนใกล้สามแยกทุ่งกะหม่อง ตำบลแม่ใส โดยจะมีพิธีบวงสรวงเทพยดาอารักษ์,พิธีทางพระสงฆ์,พิธีเปิดการใช้ไฟฟ้า

      วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. นายสาคร นาต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอาสาสมัครปศุสัตว์อำเภอเมืองพะเยา ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่บ้านแม่ใสหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

      วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสาคร นาต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส มอบหมายให้กองช่าง ออกสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บ้านแม่ใสเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใส

      วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายสาคร นาต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน พื้นที่ตำบลสันป่าม่วง หมู่ที่ 2 ไฟไหม้ บ้านนายสมคิด ยาดี ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านสาง เทศบาลตำบลบ้านต๋อม เทศบาลตำบลสันป่าม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น การดำเนินการระงับไฟไหม้ เรียบร้อย

      วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสาคร นาต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส และคณะผู้บริหาร ดำเนินการกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีกิจกรรมรวมพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้กล่าวถึงประวัติวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝาายพลเรือน (อปพร.) กล่าวให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน และทำความสะอาดตลาดสดหน้าวัดแม่ใสเพื่อป้องกันโรคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นและลดควันในพื้นที่ตำบลแม่ใส

อบต.แม่ใส

      เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายสาคร นาต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวต่อไป พร้อมกันนี้ ได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ด้วยการปฏิญาณตนและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชันและประพฤติมิชอบในวงราชการ

      องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส เข้าร่วมรับรางวัลเพื่อประเมินผลงานและตัดสินคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งระดับจังหวัด โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ได้รับรางวัลที่ 3

กองช่าง

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ประชาสัมพันธ์ใช้งานแอปพลิเคชั่น Traffy Fondue ทราฟฟี่ ฟองดูว์ เพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ในการรับแจ้งและจัดการปัญหาที่พบ ผ่าน LINE เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Citizen Engagement) #Traffy Fondue ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Citizen Engagement) ได้ง่ายๆ ผ่าน LINE ที่คุณมี และเจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา # ใช้ง่าย แจ้งเหตุ แก้ไขได้ทัน # เชิญชวนโหลดแอพได้
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ขอเรียนเชิญ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่องานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส เกี่ยวกับคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส โดยขอความอนุเคราะห์ท่านได้ร่วมตอบแบบสอบถาม แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้ เว็บไซต์ หรือ แสกน QR Code ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ต๋ามฮีต ตวยฮอย ลอยกระทง ตำบลแม่ใส่ วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565
 
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริม ให้คำปรึกษาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ภาคประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copyright@2013 All rights reserved