ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
-ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- โครงสร้างส่วนราชการ
- แผนภูมิโครงสร้าง
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
-หัวหน้าส่วนราชการ
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน

 
 
 

ประวัติตำบลแม่ใส


       หมู่บ้านแม่ใส เดิมชื่อ "บ้านนางเหลียว" ประชาชนส่วนใหญ่ย้ายมาจากบ้านทุ่งป่ายะ และบ้านทุ่งโค้ง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2299 มีประชาชนประมาณ 12 หลังคาเรือน มาก่อสร้างบ้านเรือนติดกับสายน้ำแม่ใส ซึ่งไหลมาจากบ้านร่องคำน้อย โดยมี พระวงศ์ ธมมวโส เป็นผู้นำ และได้จัดตั้งวัดขึ้นเป็นครั้งแรก ชื่อว่า "วัดนางเหลียว" มีนายหลาน นาแพร่ เป็นกำนันคนแรก ขึ้นกับตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย หมู่ที่ 2 ต่อมามีนายสุนันท์ ชุ่มวงศ์ ได้ปรับปรุงบ้านพร้อมทั้งพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 4,395 ไร่ 2 งาน โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
   
- ทิศเหนือ      ติดกับกว๊านพะเยาและตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา  
- ทิศใต้  ติดกับตำบลแม่กา   และตำบลแม่นาเรือ
- ทิศตะวันออก ติดกับตำบลแม่ต๋ำ และตำบลแม่กา     
- ทิศตะวันตก ติดกับตำบลแม่นาเรือและตำบลบ้านตุ่น  อำเภอเมืองพะเยา


ปีพ.ศ. 2469         มีนายอินทร์ สารเร็ว เป็นกำนันและได้เปลี่ยนมาเป็น ตำบลแม่นาเรือ                               พร้อมกับแยกหมู่บ้านแม่ใส เป็นหมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4
ปีพ.ศ. 2515         ได้แยกจากตำบลแม่นาเรือเป็น ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
                                (ปีพ.ศ. 2520 พะเยายกฐานะเป็นจังหวัด) มี
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
พ.ศ.
1)
นายปัน วงศ์ราษฏร์
เป็นกำนันคนแรก
2)
นายหน่อคำ ชุ่มวงศ์
เป็นกำนันคนที่ 2
3)
นายก๋อง บุญวงศ์
เป็นกำนันคนที่ 3
4)
นายวาสน์ จุมปา
เป็นกำนันคนที่ 4 (หมดวาระวันที่ 8 ตุลาคม 2550)
5)
นายอนันต์ อินตาโน
เป็นกำนันคนที่ 5 (พ.ศ. 2550-2555)
6)
นายพายัพ ยาเย็น
เป็นกำนันคนปัจจุบัน (พ.ศ. 2555- ........)


ตำบลแม่ใส แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านร่องไฮ 
หมู่ที่ 2  บ้านแม่ใสกลาง  
หมู่ที่ 3 บ้านแม่ใสทุ่งวัวแดง
หมู่ที่ 4 บ้านแม่ใสเหล่า  
หมู่ที่ 5 บ้านบ่อแฮ้ว  
หมู่ที่ 6 บ้านสันป่าถ่อน   
หมู่ที่  7 บ้านสันช้างหิน
หมู่ที่  8 บ้านแม่ใสหัวขัว    
หมู่ที่  9  บ้านแม่ใสเหนือ
หมู่ที่ 10 บ้านสันป่าถ่อน
หมู่ที่ 11 บ้านร่องไฮ
หมู่ที่ 12 บ้านแม่ใสเหล่าใต้

**ที่มาของชื่อบ้านแม่ใส ยึดเอาจากลำน้ำแม่ใสมาเป็นชื่อหมู่บ้าน

 

 

   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริม ให้คำปรึกษาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ภาคประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copyright@2013 All rights reserved