ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
-ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- โครงสร้างส่วนราชการ
- แผนภูมิโครงสร้าง
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
-หัวหน้าส่วนราชการ
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน

 
 
 
 ประจำปี 2566
        การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่-2566
        โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี-2566-14-ม.ค.2566
        ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาตำบลแม่ใส-20-ม.ค.2566
        ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย-ปี-2565-วันที่-20-ม.ค.-2566
        ร่วมงานสืบชะตาบวชต้นเรือง-ณ-องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น-23-ม.ค.2566
 ประจำปี 2565
        ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเขตพื้นที่ตำบลแม่ใส-ประจำเดือนมกราคม-2565
        ประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน-อปพร.ตำบลแม่ใส-13 ม.ค.2565
        ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-2-ประจำปี-2565-18-ม.ค.2565
        เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหมู่บบ้าน-2-ก.พ.2565
        กิจกรรมจิคอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านสันป่าถ่อนและโรงเรียนบ้านบ่อแฮ้ว-สันช้างหิน-5-ก.พ.2565
        โครงการอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-11-ก.พ.2565
        ซ่อมแซมถนนสายบ่อแฮ้ว-บ้านซ่อน-25-ก.พ.2565
        ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเขตพื้นที่ตำบลแม่ใส-ประจำเดือนมีนาคม-2565
        ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันท้องถิ่นไทย-ประจำปี-2565-18-มี.ค.2565
        การประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี-2565-25-มี.ค.2565
        จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์-ประจำปี-2565
        ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเขตพื้นที่ตำบลแม่ใส-ประจำเดือนเมษายน-2565
        โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครสาธารณสุขภายใต้สถานการณ์โควิด-5-เม.ย.2565
        การประชุมสภาสมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-2-ประจำปี-2565-12-เม.ย.2565
        โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว-ณ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ-12-เม.ย.2565
        การประชุมสภาสมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-2-ประจำปี-2565-12-เม.ย.2565
        กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ตำบลแม่ใส-ประจำปี-2565-13-เม.ย.2565
        สำรวจความเสียหายเหตุวาตภัย-18-เมษายน-2565
        ออกเหตุช่วยเหลือเพลิงไหม้บ้านเรือน-27-เมษายน-2565
        กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ-17-พ.ค.2565
        ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเขตพื้นที่ตำบลแม่ใส-ประจำเดือนพฤษภาคม-2565
        กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา-ทำความสะอาดถนนสาธารณะ-24-พ.ค.2565
        โครงการซักซ้อมแผนอพยพเมื่อเกิดแผ่นดินไหว-ศพด.-31-พ.ค.65
        พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน-13-มิ.ย.2565
        โครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า-ประจำปี-2565-13-มิ.ย.2565
        ติดตั้งกระจกโค้งส่องทางพื้นที่ตำบลแม่ใส-22-มิ.ย.2565
        กิจกรรมปลูกต้นไม้-บวชต้นไม้-ปล่อยพันธุ์ปลา-22-มิ.ย.2565
        โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัย-และซักซ้อมแผนอพยพฯ-27-มิ.ย.2565
        โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง-28-มิ.ย.2565
        พัฒนา-ฟื้นฟู-ทำความสะอาดถนนหลังน้ำลด-พื้นที่ตำบลแม่ใส หมู่ที่-7
        ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้องเขตพื้นที่ตำบลแม่ใส-ประจำเดือนตุลาคม-2565
        แจกสิ่งของและขอใช้ที่จำเป็น-เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยฯ-3-ต.ค.2565
        ออกสำรวจพื้นที่ในการก่อสร้างฝายพร้อมระบบส่งน้ำร่องแล้งตำบลแม่ใส-30-มิ.ย.2565
        โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะประจำปีงบประมาณ-2566-วันที่-17-พ.ย.2565
        ฝึกอบรมงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ในกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก-SME-20-พ.ย.2565
        ประชุมชี้แจงโครงการถังขยะเปียก-3-พ.ย.2565
        กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความสะอาดโบราณสถานสันธาตุร่องไฮ-2-ธ.ค.2565
        ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะพื้นที่ตำบลแม่ใส-ประจำเดือนธันวาคม-2565
 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริม ให้คำปรึกษาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ภาคประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copyright@2013 All rights reserved