ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างส่วนราชการ
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน
-นโยบายและมาตรการพัฒนาหน่วยงานด้านความโปร่งใส
-มาตรการป้องกันการรับสินบน
-มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
-มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
 

ติดต่ออบต.แม่ใส


สถานที่ติดต่อ
 ตั้งอยู่ ณ 198 หมู่ที่  12  บ้านแม่ใสเหล่าใต้  ตำบลแม่ใส  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

เบอร์ติดต่อ
โทร. 054-889909
โทรสาร. 054-889908

หมายเลขติดต่อภายใน
นายกอบต.: ต่อ 11
ปลัดอบต.: ต่อ 12
ห้องประชุม: ต่อ 13
รองนายกอบต: ต่อ 14
การคลัง: ต่อ 15
สาธารณสุข: ต่อ 16
สำนักงานปลัด: ต่อ 17
โยธา: ต่อ 18

แจ้งเหตุฉุกเฉิน / ร้องเรียน / ร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาฯ: 054-889909 ต่อ27 , 0947169538