ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างส่วนราชการ
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน
-นโยบายและมาตรการพัฒนาหน่วยงานด้านความโปร่งใส
-มาตรการป้องกันการรับสินบน
-มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
-มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
-ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
 
 
 
    แผนปฏิบัตการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบประจำปี พ.ศ.2560 -2564
   แผนปฏิบัตการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบประจำปี พ.ศ.2560
    แผนปฏิบัตการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบประจำปี พ.ศ.2561
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี2562-2564
    แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2564
   
 ควบคุมภายใน
        การจัดทำหนังสือควบคุมภายใน
        หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
        รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
        รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
  
 ควบคุมภายใน ปี 2562
         แบบ ปค.1 ปี 2562
         แบบ ปค.4 ปี 2562
         แบบ ปค.5 ปี 2562
 ควบคุมภายใน ปี 2563
         แบบ ปค.1 ปี 2563
         แบบ ปค.4 ปี 2563
         แบบ ปค.5 ปี 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copy@right 2013 by อบต.แม่ใส
Design by Piatip Poldee:: Programming by Piatip Poldee::: Copyright@2013 All rights reserved
Tel. 0881437085
E-mail ; meet_tip@hotmail.com