ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างส่วนราชการ
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน
-นโยบายและมาตรการพัฒนาหน่วยงานด้านความโปร่งใส
-มาตรการป้องกันการรับสินบน
-มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
-มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
-ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
 
 
 
         การแจ้งถมดิน
         การขอใบรับรองการก่อสร้าง-ดัดแปลง-หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-32
         การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา-39-ทวิ
         การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา-39-ทวิ
         การแจ้งขุดดิน
         การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
         ทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่-ตาม-พรบ.ทะเบียนพาณิชย์-พ.ศ.-2499-กรณีผู้ขอจดเป็นบุคคลธรรมดา
         การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
         การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
         การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
         การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
         การรับชำระภาษีป้าย
         สถิติการให้บริการงานด้านต่างๆ
 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copy@right 2013 by อบต.แม่ใส
Design by Piatip Poldee:: Programming by Piatip Poldee::: Copyright@2013 All rights reserved
Tel. 0881437085
E-mail ; meet_tip@hotmail.com