ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
-ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- โครงสร้างส่วนราชการ
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน

 
 
   ข้อมูลสถิติประจำปีงบประมาณ 2565
       สถิติขอน้ำอุปโภค
       สถิติขอรถรับ-ส่งผู้ป่วย
       สถิติขออนุญาตก่อสร้าง-ดัดแปลง-ต่อเติมอาคาร
       สถิติไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง
       สถิติลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
       สถิติลงทะเบียนรับเบี้ยพิการรายใหม่
   ข้อมูลสถิติประจำปีงบประมาณ 2564
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนตุลาคม 2563
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนธันวาคม 2563
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมกราคม 2564
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมีนาคม 2564
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนเมษายน 2564
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพฤษภาคม 2564
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมิถุนายน 2564
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกรกฎาคม 2564
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนสิงหาคม 2564
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกันยายน 2564
   ข้อมูลสถิติประจำปีงบประมาณ 2563
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณ 2563
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนตุลาคม 2562
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนธันวาคม 2562
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมกราคม 2563
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมีนาคม 2563
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนเมษายน 2563
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพฤษภาคม 2563
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมิถุนายน 2563
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกรกฎาคม 2563
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนสิงหาคม 2563
       รายงานสถิติการใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกันยายน 2563
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563
   ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
   รายงานผลความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2564
 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copy@right 2013 by อบต.แม่ใส
Design by Piatip Poldee:: Programming by Piatip Poldee::: Copyright@2013 All rights reserved
Tel. 0881437085
E-mail ; meet_tip@hotmail.com