ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างส่วนราชการ
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน
-นโยบายและมาตรการพัฒนาหน่วยงานด้านความโปร่งใส
-มาตรการป้องกันการรับสินบน
-มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
-มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
-ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
 
 
ประจำปี 2563
      สมัยสามัญ
      สมัยวิสามัญ
ประจำปี 2562
      สมัยสามัญ สมัยที่ 1
      สมัยสามัญ สมัยที่ 2
      สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจำปี 2561
      สมัยสามัญ สมัยที่ 1
      สมัยสามัญ สมัยที่ 2
      สมัยสามัญ สมัยที่ 3
      สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจำปี 2560
      กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ประจำปี 2560
ประจำปี 2559
      สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
      สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559
      สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559
      สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
ประจำปี 2558
      สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
      สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
      สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558
      สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558
      สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558
      สมัยสามัญ สมัยที่ 4เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558
ประจำปี 2557
      สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
      สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557
      สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
      สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557
ประจำปี 2556
      สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
      สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556
      สมัยสามัญสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556
      สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556
      สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
          สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
          สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556
          สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556
      สมัยสามัญสมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556
ประจำปี 2555
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copy@right 2013 by อบต.แม่ใส
Design by Piatip Poldee:: Programming by Piatip Poldee::: Copyright@2013 All rights reserved
Tel. 0881437085
E-mail ; meet_tip@hotmail.com