ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
-ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- โครงสร้างส่วนราชการ
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน

 
 
แผนปฏิบัติการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ6เดือน พ.ศ.2564
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ12เดือน พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส เรื่อง ผลการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข.
แบบสรุปผลประเมินความพึงพอใจ อบต.แม่ใส ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ - ร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานสรุปการประเมินผลความพึงพอใจ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
ประจำปี 2559
นายสันติ สารเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส พบปะพูดคุยกับประชาชนตำบลแม่ใส ในการแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสครั้งแรก ในวันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร
เข้าร่วมวัดแม่ใส เนื่องในวันปวารณาออกพรรษา วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส เข้าร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๕
วันอังคาร ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
นายสันติ สารเร็ว นายกอบต.แม่ใสรับโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ
กระทรวงวัฒนธรรม ด้านองค์กรที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ระดับประเทศประจำปี 2555
จากนางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555
ผลการเลือกตั้ง สภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส (อย่างไม่เป็นทางการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้ง หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าถ่อน
ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาได้รับการคัดเลือกเป็น
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านองค์กรที่ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ระดับประเทศ ประจำปีงบ พ.ศ. 2555
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 5 สิงหาคม 2555
ด้วยนายชาตรี สารเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้เสียชีวิตลงเมื่อ
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นเหตุให้ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสว่างลง จึงให้มีการเลือกตั้งขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น.

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 นางชไมมาศ มอญแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส และนายภาคภูมิ ไชยขัติย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส เป็นตัวแทนของผู้บริหารท้องถิ่น มอบสารป้องกันกำจัดโรคพืช แมนโคเซบ (MANCOZEB) มีชื่อการค้าว่า “เอซินแมก (AZINMAG)” ใช้สำหรับคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพืชในนาข้าว ส่งมอบให้แก่คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่ใส จำนวน 30 กิโลกรัม เพื่อแจกให้กับเกษตรกรสำหรับปีการเพาะปลูก พ.ศ. 2555

เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕
วันเสาร์ที่ ๑๔ เดือน เมษายน ๒๕๕๕
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 11 โครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
เรื่องการแบ่งทำเลและกำหนดค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเดือน)
"ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง"
กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี
กำหนดจัดกิจกรรม "พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง" ร่วมขบวนแห่ทางน้ำ
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555 ณบริเวณหน้าบ้านโบราณถึงบริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
กำหนดจัดกิจกรรม "โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสพบประชาชน ประจำปี 2555"
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copy@right 2013 by อบต.แม่ใส
Design by Piatip Poldee:: Programming by Piatip Poldee::: Copyright@2013 All rights reserved
Tel. 0881437085
E-mail ; meet_tip@hotmail.com