ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างส่วนราชการ
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน
-นโยบายและมาตรการพัฒนาหน่วยงานด้านความโปร่งใส
-มาตรการป้องกันการรับสินบน
-มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
-มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน

            ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก บ้านเช่า อาคาร ร้านค้า ตึกแถว สำนักงาน บริษัท ธนาคาร โรงแรม แฟลต หอพัก โรงภาพยนตร์ อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามม้า สนามมวย ท่าเรือ บ่อนไก่ บ่อนปลา ฟาร์มสัตว์ และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมไปกับโรงเรือนนั้น ฯลฯ

๏ การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี
1. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
2. พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินให้แก่ผู้รับประเมินทราบ
3. ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

๏ อัตราโทษและค่าปรับ
1. ผู้ใดละเลยที่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี
2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน
500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
3. ถ้าชำระภาษีเกินกว่ากำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มดังนี้
- ไม่เกิน 1 เดือน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีค้าง
- เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีค้าง
- เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีค้าง
- เกิน 4 เดือนขึ้นไปให้ยึดอายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยไม่ต้องให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copy@right 2013 by อบต.แม่ใส
Design by Piatip Poldee:: Programming by Piatip Poldee::: Copyright@2013 All rights reserved
Tel. 0881437085
E-mail ; meet_tip@hotmail.com