ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างส่วนราชการ
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน
-นโยบายและมาตรการพัฒนาหน่วยงานด้านความโปร่งใส
-มาตรการป้องกันการรับสินบน
-มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
-มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
-ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
 
 
ข้อมูลครัวเรือนประชากร

      
ชื่อบ้าน
หมู่ที่
ผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากร
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวม
ร่องไฮ
1
193
270
265
535
แม่ใสกลาง
2
182
274
314
588
แม่ใสทุ่งวัวแดง
3
253
316
375
691
แม่ใสเหล่า
4
191
246
243
489
บ่อแฮ้ว
5
246
363
398
761
สันป่าถ่อน
6
169
221
236
457
สันช้างหิน
7
94
153
161
314
แม่ใสหัวขัว
8
108
190
207
397
แม่ใสเหนือ
9
181
276
318
594
สันป่าถ่อน
10
165
238
266
504
ร่องไฮ
11
210
260
261
521
แม่ใสเหล่าใต้
12
153
258
249
507
           รวม
12
หมู่
2,145
3,065
3,293
6,358

   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copy@right 2013 by อบต.แม่ใส
Design by Piatip Poldee:: Programming by Piatip Poldee::: Copyright@2013 All rights reserved
Tel. 0881437085
E-mail ; meet_tip@hotmail.com