ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างส่วนราชการ
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน
-นโยบายและมาตรการพัฒนาหน่วยงานด้านความโปร่งใส
-มาตรการป้องกันการรับสินบน
-มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
-มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
    แผนยุทธศาสตร์
   ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 ) ของอบต.แม่ใส
   ประกาศให้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ทบทวน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑
   ประกาศให้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒
   รวมทุกกอง-ยุทธศาสตร์ที่-1-เศรษฐกิจ-ผ.01
   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
   แบบบัญชีโครงการ-ผด.-2.1ครุภัณฑ์
   แบบบัญชีโครงการ-ผด.-2
   แบบบัญชีสรุปโครงการ-ผด.1
   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
    รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) และฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบเดือนเมษายน)
     การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     การติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม)
     การติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (รอบเดือนเมษายน)
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นอบต.แม่ใส
        คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นอบต.แม่ใส
        คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน
        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
        โครงการการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copy@right 2013 by อบต.แม่ใส
Design by Piatip Poldee:: Programming by Piatip Poldee::: Copyright@2013 All rights reserved
Tel. 0881437085
E-mail ; meet_tip@hotmail.com