ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างส่วนราชการ
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน
-นโยบายและมาตรการพัฒนาหน่วยงานด้านความโปร่งใส
-มาตรการป้องกันการรับสินบน
-มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
-มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
 

 
 
 
นางชไมมาศ มอญแก้ว
ปลัด อบต.แม่ใส
 
 
นายหัสต์กมล เครือคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
 

 
นางสาวนัยนา ศรีจำปา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสุพัฒตรา เรือนป้อ
นักวิชาการศึกษา
นางทัศนียา กล้าหาญ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสายพิน เต็มใจ
นักพัฒนาชุมชน
       
นางสายสุดา เมืองมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พันจ่าอากาศเอกนพดล ดวงแก้ว
นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
นางอาทิตยา    ยะตา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางอุษณี จำรัส
ครู
 
นางนันทิยารัตน์ ไชยพูน
ครู
นางชไมพร เครือน้อย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

     

 

   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copy@right 2013 by อบต.แม่ใส
Design by Piatip Poldee:: Programming by Piatip Poldee::: Copyright@2013 All rights reserved
Tel. 0881437085
E-mail ; meet_tip@hotmail.com