ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างส่วนราชการ
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน
-นโยบายและมาตรการพัฒนาหน่วยงานด้านความโปร่งใส
-มาตรการป้องกันการรับสินบน
-มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
-มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
-ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
 
 
 
      นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
       การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
       นโยบายทางคุณธรรม จริยธรรม
       เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
      การพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
      แนวทางการลงโทษทางวินัย
 
 
    แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566) รายละเอียดข้างในดังนี้
       1.แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
       2.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
   แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566) รายละเอียดข้างในดังนี้
       1.หลักการและแหตุผล
       2.วัตถุประสงค์
       3.กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
       4.สภาพปัญหาความต้องการของประชาชน
       5.ภารกิจ-อำนาจหน้าาที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
       6.ภารกิจหลัก-และภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ
       7.สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง
       8.โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ
       9.ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
       10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
       11.บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและกสนกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ
       12.แนวทางการพัฒนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
       13.ประกาศคุณธรรม-จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
       14.การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)
         แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่1/2564(ฉบับเต็ม)
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 มีรายการดังต่อไปนี้
       1.หลักการและแหตุผล
       2.วัตถุประสงค์
       3.กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
       4.สภาพปัญหาความต้องการของประชาชน
       5.ภารกิจ-อำนาจหน้าาที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
       6.ภารกิจหลัก-และภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ
       7.สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง
       8.โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการใหม่
       9.ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
       10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
       11.บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและกสนกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ
       12.แนวทางการพัฒนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
       13.ประกาศคุณธรรม-จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
       14.การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)
   คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน รายละเอียดมีดังนี้
       1.คำส่งแบ่งงานกองสาธารณสุข
       2.คำส่งแบ่งงานสำนักปลัด
       3.คำสั่งแบ่งงานกองคลัง
       4.คำสั่งแบ่งงานกองช่าง
       5.คำสั่งแบ่งงานตรวจสอบภายใน
   ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ
   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพนักงานส่วนตำบล
   ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินครู
   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
 
 
       หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
       หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหาร-เพิ่มเติม
       หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล-พนง.ทั่วไป-และประเภทวิชาการ
       หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ-พ.ศ.2563
       หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 
 
    ประกาศรายชื่อพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
    สรุปวันลาของพนักงานส่วนตำบล-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
    สรุปผลโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
    รูปโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564
    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร-ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
    สรุปผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร-ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
    รูปโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร-ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
 
 
       แบบฟอร์มร้องเรียนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
       แผ่นพับสาระน่ารู้เรื่องวินัย
       แผ่นพับสาระน่ารู้งานธุรการ
       แผ่นพับประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลังแผนพัฒนาบุคลากร
       แผ่นพับประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม
 
 
 
พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง สามารถแสดงความคิดเห็นหรือแนะนำการบริหารงานของอบต.แม่ใส
ได้ในช่องทางนี้เลยค่ะ
 
กรุณาใส่ชื่อของท่าน :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หัวข้อ :
ข้อความของท่าน :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copy@right 2013 by อบต.แม่ใส
Design by Piatip Poldee:: Programming by Piatip Poldee::: Copyright@2013 All rights reserved
Tel. 0881437085
E-mail ; meet_tip@hotmail.com