ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างส่วนราชการ
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน
-นโยบายและมาตรการพัฒนาหน่วยงานด้านความโปร่งใส
-มาตรการป้องกันการรับสินบน
-มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
-มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
 เอกสารแนบดังนี้ :
 
     การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
     ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2562 เพิ่มเติม
     การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)
     แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) อบต.แม่ใส
      แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลแม่ใส ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)
      ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓
      โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร
      การจัดคนลงสู่ตำแหน่ง
      นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
      ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงาน
      เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
      การพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
      หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
      ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลแม่ใส
      หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
      สรุปการพัฒนาบุคลากรของพนักงานส่วนตำบลแม่ใสที่เข้ารับการฝึกอบรมตามสายงานประจำปี-2561
      แบบฟอร์มร้องเรียนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
      แผ่นพับสาระน่ารู้เรื่องวินัย
      แผ่นพับสาระน่ารู้งานธุรการ
      แผ่นพับประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลังแผนพัฒนาบุคลากร
      แผ่นพับประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม
      การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ประจำปีงบประมาณ 2561
      นโยบายทางคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
 
 
 
 
 
 ประเภทบริหารท้องถิ่น
        นักบริหารงานท้องถิ่นต้น-สูง
 ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
        นักบริหารงานนทั่วไปต้น-สูง
        นักบริหารงานการคลังต้น-สูง
        นักบริหารงานช่างต้น-สูง
        นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้น-สูง
 ประเภทวิชาการ
        นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
        นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
        นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
        นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
        นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
        วิศวกรโยธา
        นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
        นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
        นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
 ประเภททั่วไป
        จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส
        นายช่างโยธา
        นายช่างไฟฟ้า
 
 
 
 
 
 
พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง สามารถแสดงความคิดเห็นหรือแนะนำการบริหารงานของอบต.แม่ใส
ได้ในช่องทางนี้เลยค่ะ
 
กรุณาใส่ชื่อของท่าน :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หัวข้อ :
ข้อความของท่าน :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copy@right 2013 by อบต.แม่ใส
Design by Piatip Poldee:: Programming by Piatip Poldee::: Copyright@2013 All rights reserved
Tel. 0881437085
E-mail ; meet_tip@hotmail.com