ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
-ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- โครงสร้างส่วนราชการ
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน

 
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์
1 สขร.1-พ.ค-63-.pdf 607 KB
2 สขร.1-มิ.ย-63.pdf 445 KB
3 สขร.1-ก.ค-63-.pdf 441 KB
4 สขร.1-ส.ค-63-.pdf 282 KB
5 สขร.1-ก.ย-63-.pdf 302 KB
6 แบบ-สขร.1-เดือน-ต.ค-63.pdf 198 KB
7 แบบ-สขร.1-เดือน-พ.ย.-63.pdf 406 KB
8 แบบ-สขร.1-ธันวาคม-63.pdf 403 KB
9 แบบ-สขร.1-เดือน-ม.ค-64.pdf 198 KB
10 แบบ-สขร.1-เดือน-ก.พ-64.pdf 146 KB
11 แบบ-สขร.1-เดือน-มี.ค-64.pdf 179 KB
12 แบบ-สขร.1-เดือน-เม.ย-64.pdf 148 KB
13 แบบ-สขร.1-เดือน-พ.ค-64.pdf 349 KB
14 แบบ-สขร.1-เดือน-ก.ค-64.pdf 338 KB
15 แบบ-สขร.1-เดือน-ส.ค-64.pdf 381 KB
16 แบบ-สขร.1-เดือน-ก.ย-64.pdf 412 KB
17 แบบ-สขร.1-ประจำเดือน-ต.ค.64.pdf 587 KB
18 แบบ-สขร.1-ประจำเดือน-พ.ย-64-อบต.แม่ใส.pdf 943 KB
19 แบบ-สขร.1-ประจำเดือน-ธ.ค-64-อบต.แม่ใส.pdf 463 KB
20 แบบ-สขร.1-ประจำเดือน-ม.ค-65-อบต.แม่ใส.pdf 569 KB
21 แบบ-สขร.1-ประจำเดือน-ก.พ-65-อบต.แม่ใส.pdf 1.80 MB
22 แบบ-สขร.1-ประจำเดือน-มี.ค-65-อบต.แม่ใส.pdf 1.11 MB
23 แบบ-สขร.1-ประจำเดือน-เม.ย-65-อบต.แม่ใส.pdf 666 KB
24 แบบ-สขร.1-ประจำเดือน-พ.ค-65-อบต.แม่ใส.pdf 1.02 MB
25 แบบ-สขร.1-ประจำเดือน-มิ.ย-65-อบต.แม่ใส.pdf 802 KB
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copy@right 2013 by อบต.แม่ใส
Design by Piatip Poldee:: Programming by Piatip Poldee::: Copyright@2013 All rights reserved
Tel. 0881437085
E-mail ; meet_tip@hotmail.com