ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
-ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- โครงสร้างส่วนราชการ
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน

 
 

เปิดเผยราคากลางฯ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์
1 โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส.zip 3.69 MB
2 โครงการรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ และฝาย ตำบลแม่ใส.zip 934 KB
3 เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์.zip 408 KB
4 เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคารถบรรทุก (ดีเซล) สัญญาณไฟไซเรนติดรถยนต์และเครื่องขยายเสียง.zip 432 KB
5 โครงการซ่อมแซมถนนจากเหตุอุทกภัยตำบลแม่ใส.zip 1.26 MB
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ภายในหมู่บ้านร่องไฮ จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.pdf 289 KB
7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 สาย บ้านแม่ใสเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.pdf 295 KB
8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบมีฝาปิด(จากบ้านนางศรีเวช กันทะวงค์ ถึง บ้านนายจันทร์ อธิปปันเลายา) บ้านร่องไฮ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.pdf 299 KB
9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด (จุดเริ่มต้นหน้าอาคารเอนกประสงค์ ถึงบ้าน ด.ต.ประสาร เครือน้อย ) บ้านสันป่าถ่อน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.pdf 306 KB
10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด จำนวน 2 สาย บ้านแม่ใสเหล่า หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.pdf 328 KB
11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด ซอย 2 บ้านสันป่าถ่อน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.pdf 287 KB
12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด ถนนสายในซอย 2 ฝั่งทิศตะวันตก บ้านทุ่งวัวแดง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.pdf 292 KB
13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านสันช้างหิน (จุดเริ่มต้นบ้านนายอินทร์จันทร์ เมืองชุม ถึงบ้าน นายนิรันด์ บุญศิวิลัยโรจน์) หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.pdf 310 KB
14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านแม่ใสกลาง หมู่ที่ 2 ฝั่งทิศตะวันตก ถนนร่องแหย่ง ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.pdf 291 KB
15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด(บ้านนางแสงเดือน บุญวงค์ ถึง บ้านนางยุพา จุมปา) บ้านแม่ใสเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.pdf 297 KB
16 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากวัดบ่อแฮ้ว ถึง ตลาดสด บ้านบ่อแฮ้ว) บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.pdf 295 KB
17 โครงการลงหินคลุกถนนสายการเกษตรทุ่งสันป่าเปา บ้านแม่ใสกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.pdf 301 KB
18 โครงการลงหินคลุกถนนสายการเกษตรร่องห้า บ้านทุ่งวัวแดง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.pdf 297 KB
19 โครงการลงหินคลุกถนนสายการเกษตรสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสันป่าถ่อน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.pdf 302 KB
20 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์.pdf 301 KB
21 ประมูลซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน .pdf 305 KB
22 โครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานบ้านแม่ใส-ร่องไฮ.zip 10.32 MB
23 ราคากลางซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตรสันกลางฯ.pdf 40.21 KB
24 ราคากลางอาหารเสริมนม-ปปช.07.pdf 2.23 MB
25 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯ245000.pdf 63.79 KB
26 จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(กระบะ)จำนวน ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์.pdf 37.68 KB
27 ราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานบ้านแม่ใส-ร่องไฮ.zip 490 KB
28 บก.01 ปรับปรุงถนนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส.pdf 914 KB
29 บก.01 ก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ใส.pdf 748 KB
30 บก.01 ก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใส.pdf 833 KB
31 บก.01-โครงการปรับปรุงฌาปนสถานหมู่ที่-610-ตำบลแม่ใส.pdf 93.88 KB
32 บก.01-โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ-ค.ส.ล.-แบบมีฝาปิด-หมู่ที่-5.pdf 111 KB
33 บก.01-โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ-ค.ส.ล.-แบบมีฝาปิด-หมู่ที่-7.pdf 111 KB
34 บก.01 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ฌาปนสถานบ้านแม่ใส-ร่องไฮ หมู่ที่ 8.pdf 717 KB
35 บก.06 จัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ.pdf 564 KB
36 บก.01-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่ใสเหล่า-หมู่ที่-4-ตำบลแม่ใส.pdf 32.55 KB
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copy@right 2013 by อบต.แม่ใส
Design by Piatip Poldee:: Programming by Piatip Poldee::: Copyright@2013 All rights reserved
Tel. 0881437085
E-mail ; meet_tip@hotmail.com