ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างส่วนราชการ
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน
-นโยบายและมาตรการพัฒนาหน่วยงานด้านความโปร่งใส
-มาตรการป้องกันการรับสินบน
-มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
-มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
-ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
 
 

ประกาศแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2564-อาคารฯ-ม.8.pdf 195 KB
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2564-รถบรรทุกฯ.pdf 193 KB
3 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2563.pdf 393 KB
4 การตรวจสอบพัสดุปี2561.pdf 2.10 MB
5 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2562.pdf 43.61 KB
6 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2561.pdf 49.34 KB
7 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561.zip 76.48 KB
8 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2560.pdf 266 KB
9 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-59.pdf 85.25 KB
10 ให้ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558.pdf 98.31 KB
11 ให้ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ).pdf 87.69 KB
12 ให้ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 (จ่ายขาดเงินสะสม).pdf 87.28 KB
13 ให้ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง57.pdf 96.18 KB
14 ให้ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง56.pdf 87.01 KB
15 ประกาศใช้ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง55.pdf 87.88 KB
16 การตรวจสอบพัสดุ-ประจำปีงบประมาณ 2560.zip 123 KB
17 การตรวจสอบพัสดุ-ประจำปีงบประมาณ 2559.zip 561 KB
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copy@right 2013 by อบต.แม่ใส
Design by Piatip Poldee:: Programming by Piatip Poldee::: Copyright@2013 All rights reserved
Tel. 0881437085
E-mail ; meet_tip@hotmail.com