ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างส่วนราชการ
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน
-นโยบายและมาตรการพัฒนาหน่วยงานด้านความโปร่งใส
-มาตรการป้องกันการรับสินบน
-มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
-มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
 

เปิดเผยราคากลางฯ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์
1 บก.01 ก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใส.pdf 833 KB
2 บก.01 ก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ใส.pdf 748 KB
3 บก.01 ปรับปรุงถนนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส.pdf 914 KB
4 ราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานบ้านแม่ใส-ร่องไฮ.zip 490 KB
5 จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(กระบะ)จำนวน ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์.pdf 37.68 KB
6 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯ245000.pdf 63.79 KB
7 ราคากลางอาหารเสริมนม-ปปช.07.pdf 2.23 MB
8 ราคากลางซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตรสันกลางฯ.pdf 40.21 KB
9 โครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานบ้านแม่ใส-ร่องไฮ.zip 10.32 MB
10 ประมูลซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน .pdf 305 KB
11 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์.pdf 301 KB
12 โครงการลงหินคลุกถนนสายการเกษตรสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสันป่าถ่อน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.pdf 302 KB
13 โครงการลงหินคลุกถนนสายการเกษตรร่องห้า บ้านทุ่งวัวแดง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.pdf 297 KB
14 โครงการลงหินคลุกถนนสายการเกษตรทุ่งสันป่าเปา บ้านแม่ใสกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.pdf 301 KB
15 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากวัดบ่อแฮ้ว ถึง ตลาดสด บ้านบ่อแฮ้ว) บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.pdf 295 KB
16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด(บ้านนางแสงเดือน บุญวงค์ ถึง บ้านนางยุพา จุมปา) บ้านแม่ใสเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.pdf 297 KB
17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านแม่ใสกลาง หมู่ที่ 2 ฝั่งทิศตะวันตก ถนนร่องแหย่ง ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.pdf 291 KB
18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านสันช้างหิน (จุดเริ่มต้นบ้านนายอินทร์จันทร์ เมืองชุม ถึงบ้าน นายนิรันด์ บุญศิวิลัยโรจน์) หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.pdf 310 KB
19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด ถนนสายในซอย 2 ฝั่งทิศตะวันตก บ้านทุ่งวัวแดง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.pdf 292 KB
20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด ซอย 2 บ้านสันป่าถ่อน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.pdf 287 KB
21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด จำนวน 2 สาย บ้านแม่ใสเหล่า หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.pdf 328 KB
22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด (จุดเริ่มต้นหน้าอาคารเอนกประสงค์ ถึงบ้าน ด.ต.ประสาร เครือน้อย ) บ้านสันป่าถ่อน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.pdf 306 KB
23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบมีฝาปิด(จากบ้านนางศรีเวช กันทะวงค์ ถึง บ้านนายจันทร์ อธิปปันเลายา) บ้านร่องไฮ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.pdf 299 KB
24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 สาย บ้านแม่ใสเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.pdf 295 KB
25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ภายในหมู่บ้านร่องไฮ จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.pdf 289 KB
26 โครงการซ่อมแซมถนนจากเหตุอุทกภัยตำบลแม่ใส.zip 1.26 MB
27 เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคารถบรรทุก (ดีเซล) สัญญาณไฟไซเรนติดรถยนต์และเครื่องขยายเสียง.zip 432 KB
28 เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์.zip 408 KB
29 โครงการรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ และฝาย ตำบลแม่ใส.zip 934 KB
30 โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส.zip 3.69 MB
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copy@right 2013 by อบต.แม่ใส
Design by Piatip Poldee:: Programming by Piatip Poldee::: Copyright@2013 All rights reserved
Tel. 0881437085
E-mail ; meet_tip@hotmail.com