ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
-ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- โครงสร้างส่วนราชการ
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน

 
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์
1 การตรวจสอบพัสดุ-ประจำปีงบประมาณ 2559.zip 561 KB
2 การตรวจสอบพัสดุ-ประจำปีงบประมาณ 2560.zip 123 KB
3 ประกาศใช้ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง55.pdf 87.88 KB
4 ให้ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง56.pdf 87.01 KB
5 ให้ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง57.pdf 96.18 KB
6 ให้ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 (จ่ายขาดเงินสะสม).pdf 87.28 KB
7 ให้ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ).pdf 87.69 KB
8 ให้ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558.pdf 98.31 KB
9 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-59.pdf 85.25 KB
10 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2560.pdf 266 KB
11 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561.zip 76.48 KB
12 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2561.pdf 49.34 KB
13 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2562.pdf 43.61 KB
14 การตรวจสอบพัสดุปี2561.pdf 2.10 MB
15 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2563.pdf 393 KB
16 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2564-รถบรรทุกฯ.pdf 193 KB
17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2564-อาคารฯ-ม.8.pdf 195 KB
18 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2565-สถานีสูบน้ำฯ.pdf 196 KB
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copy@right 2013 by อบต.แม่ใส
Design by Piatip Poldee:: Programming by Piatip Poldee::: Copyright@2013 All rights reserved
Tel. 0881437085
E-mail ; meet_tip@hotmail.com