ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
-ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- โครงสร้างส่วนราชการ
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน

 
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากรวยยางจราจร.pdf 28.63 KB
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน.pdf 27.05 KB
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์.pdf 1.62 MB
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนน.pdf 33.45 KB
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำฯ.pdf 28.79 KB
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดอกดาวเรือง.pdf 1.63 MB
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดูแลเว็ปไซต์.pdf 34.77 KB
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถุงยังชีพ.pdf 1.50 MB
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคานม.pdf 39.56 KB
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเสื้อสะท้อนแสง.pdf 33.17 KB
11 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวารสาร.pdf 1.57 MB
12 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาน้ำดื่ม.pdf 1.76 MB
13 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาท่อระบายน้ำฯ.pdf 35.54 KB
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้เก็บเอกสาร-16-พ.ย-60.pdf 29.20 KB
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องตัดหญ้า-20-พ.ย-60.pdf 31.56 KB
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์-24-พ.ย-60.pdf 34.49 KB
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร-6-ธ.ค60.pdf 28.17 KB
18 ประกาศผู้ชนะการเสนิราคาวัสดุคอมพิวเตอร์-8-ธ.ค-60.pdf 28.90 KB
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-15-ธ.ค-60.pdf 32.37 KB
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเอกสารประชาสัมพันธ์-18-ธ.ค-60.pdf 31.65 KB
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯ-26-ธ.ค-60.pdf 35.64 KB
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสถานที่-10-ม.ค-61.pdf 35.30 KB
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องอัดพลาสติก-18-ม.ค61.pdf 32.47 KB
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-วัสดุก่อสร้าง-1-ก.พ-61.pdf 33.70 KB
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนท้องป่าตาล-1-ก.พ-61.pdf 35.31 KB
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์-2-ก.พ-61.pdf 29.84 KB
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุดับเพลิงฯ-20-ก.พ-61.pdf 30.36 KB
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน-21-ก.พ-61.pdf 31.92 KB
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องพ่น-22-ก.พ-61.pdf 29.57 KB
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไฟกระพริบฯ-8-มี.ค.pdf 32.82 KB
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน-e-bidding.pdf 36.19 KB
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระจำนูน-8-มี.ค.pdf 31.38 KB
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไฟกระพริบฯ-8-มี.ค.pdf 32.82 KB
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้เหล็ก-2-บาน.pdf 31.22 KB
35 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนทึบ-21-มี.ค.pdf 30.79 KB
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ออกกำลังกาย-29-มี.ค.pdf 33.06 KB
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนฯ-ม.4-5-เม.ย 18.pdf 37.27 KB
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนทุ่งป่าตาล-10-เม.ย 18.pdf 34.96 KB
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมตลิ่งลำห้วย-11-พ.ค 18.pdf 32.12 KB
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)15-พ.ค.-18.pdf 35.26 KB
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-16-พ.ค.pdf 29.26 KB
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า-17-พ.ค.pdf 28.20 KB
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องรับส่งวิทยุ-18-พ.ค.pdf 31.00 KB
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำผ้าม่าน-22-พ.ค.pdf 34.78 KB
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอื่นๆ-4-มิ.ย.pdf 29.52 KB
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเจอร์-14-มิ.ย.pdf 34.04 KB
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องพิมพ์-14-มิ.ย.pdf 34.08 KB
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเก้าอี้พลาสติก-26-มิ.ย.pdf 30.47 KB
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนฯ.pdf 38.03 KB
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจประชากรสุนัข-5-ก.ค.pdf 31.45 KB
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน-4-ก.ค.pdf 30.30 KB
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร-5-ก.ค.pdf 36.31 KB
53 ประกาศผู้ชนะการเสอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-6-ก.ค.pdf 34.30 KB
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมฝายฯ-17-ก.ค.pdf 37.37 KB
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลาดยาง-ม.12.pdf 33.87 KB
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลาดยาง-ม.10.pdf 32.11 KB
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลาดยาง-ม.4.pdf 32.64 KB
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร-ม.12-เชื่อม-ม.3.pdf 34.38 KB
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน.pdf 30.51 KB
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว.pdf 28.13 KB
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมครุภัณฑ์.pdf 35.65 KB
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขยายถนน-คสล.-ม.7.pdf 30.87 KB
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะพับเหล็ก-24-ส.ค.pdf 32.22 KB
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะเอนกประสงค์-24-ส.ค.pdf 31.62 KB
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเต้นท์พับ-24-ส.ค.pdf 28.71 KB
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้เสื้อผ้า-24-ส.ค.pdf 32.81 KB
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง.pdf 31.34 KB
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุกน้ำฯ.pdf 30.54 KB
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกปริ้นเตอร์.pdf 30.49 KB
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้า.pdf 30.25 KB
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตร.pdf 36.69 KB
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำฯ.pdf 31.29 KB
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานดูแลต้นไม้.pdf 41.93 KB
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถตรวจการณ์ฯ.pdf 29.66 KB
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถตรวจการณ์.pdf 29.83 KB
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกระเช้าฯ.pdf 30.94 KB
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ดูแลสถานที่ราชการ.pdf 33.22 KB
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยธุรการฯ.pdf 30.61 KB
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มเพือบริการประชาชน.pdf 30.33 KB
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประจำรถตรวจการณ์62.pdf 30.32 KB
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf 30.01 KB
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด-อบต..pdf 30.31 KB
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำฯ.pdf 31.64 KB
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด-ศพด..pdf 32.60 KB
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ.pdf 31.47 KB
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถตรวจการณ์.pdf 29.19 KB
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์.pdf 39.20 KB
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานดูแลต้นไม้ฯ.pdf 40.06 KB
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการก่อสร้างเมนุ-ม.610-ต.แม่ใส.pdf 393 KB
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการปรับปรุงถนนทางเข้า-ศพด.-อบต.แม่ใส.pdf 407 KB
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการก่อสร้างเมนุ-ม.57-ต.แม่ใส.pdf 392 KB
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล.pdf 110 KB
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มกราคม_62.zip 493 KB
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กุมภาพันธ์_62.zip 780 KB
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มีนาคม_62.zip 321 KB
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมษายน_62.zip 113 KB
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พฤษภาคม_62.zip 249 KB
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มิถุนายน_62.zip 881 KB
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรกฏาคม_62.zip 263 KB
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสะพานฯ.pdf 111 KB
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงศาลาฌาปนสถาน-ม.610.pdf 110 KB
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ-ค.ส.ล.-แบบมีฝาปิด-หมู่ที่-5.pdf 128 KB
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ-ค.ส.ล.-แบบมีฝาปิด-หมู่ที่-7.pdf 121 KB
104 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2562-ไตรมาส-1.pdf 948 KB
105 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2562-ไตรมาส-2.pdf 927 KB
106 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2562-ไตรมาส-3.pdf 272 KB
107 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2562-ไตรมาส-4.pdf 302 KB
108 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2563-ไตรมาส-1.pdf 241 KB
109 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2563-ไตรมาส-2.pdf 274 KB
110 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2563-ไตรมาส-3.pdf 244 KB
111 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2563-ไตรมาส-4.pdf 662 KB
112 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ-ปี-2564-ไตรมาส-1..pdf 863 KB
113 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ-ปี-2564-ไตรมาส-2-ม.ค-มี.ค.pdf 493 KB
114 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ-ปี-2564-ไตรมาส-3-เม.ย-มิ.ย.pdf 832 KB
115 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ-ปี-2564-ไตรมาส-4-ก.ค-ก.ย.pdf 754 KB
116 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ-ปี-2565-ไตรมาส-1.pdf 727 KB
117 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ-ปี-2565-ไตรมาส-2.pdf 606 KB
118 ร่างประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ.pdf 286 KB
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copy@right 2013 by อบต.แม่ใส
Design by Piatip Poldee:: Programming by Piatip Poldee::: Copyright@2013 All rights reserved
Tel. 0881437085
E-mail ; meet_tip@hotmail.com