ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างส่วนราชการ
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน
-นโยบายและมาตรการพัฒนาหน่วยงานด้านความโปร่งใส
-มาตรการป้องกันการรับสินบน
-มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
-มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสะพานฯ.pdf 111 KB
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรกฏาคม_62.zip 263 KB
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มิถุนายน_62.zip 881 KB
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พฤษภาคม_62.zip 249 KB
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมษายน_62.zip 113 KB
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มีนาคม_62.zip 321 KB
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กุมภาพันธ์_62.zip 780 KB
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มกราคม_62.zip 493 KB
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล.pdf 110 KB
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการก่อสร้างเมนุ-ม.57-ต.แม่ใส.pdf 392 KB
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการปรับปรุงถนนทางเข้า-ศพด.-อบต.แม่ใส.pdf 407 KB
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการก่อสร้างเมนุ-ม.610-ต.แม่ใส.pdf 393 KB
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานดูแลต้นไม้ฯ.pdf 40.06 KB
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์.pdf 39.20 KB
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถตรวจการณ์.pdf 29.19 KB
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ.pdf 31.47 KB
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด-ศพด..pdf 32.60 KB
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำฯ.pdf 31.64 KB
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด-อบต..pdf 30.31 KB
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf 30.01 KB
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประจำรถตรวจการณ์62.pdf 30.32 KB
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มเพือบริการประชาชน.pdf 30.33 KB
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยธุรการฯ.pdf 30.61 KB
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ดูแลสถานที่ราชการ.pdf 33.22 KB
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกระเช้าฯ.pdf 30.94 KB
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถตรวจการณ์.pdf 29.83 KB
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถตรวจการณ์ฯ.pdf 29.66 KB
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานดูแลต้นไม้.pdf 41.93 KB
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำฯ.pdf 31.29 KB
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตร.pdf 36.69 KB
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้า.pdf 30.25 KB
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกปริ้นเตอร์.pdf 30.49 KB
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุกน้ำฯ.pdf 30.54 KB
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง.pdf 31.34 KB
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้เสื้อผ้า-24-ส.ค.pdf 32.81 KB
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเต้นท์พับ-24-ส.ค.pdf 28.71 KB
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะเอนกประสงค์-24-ส.ค.pdf 31.62 KB
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะพับเหล็ก-24-ส.ค.pdf 32.22 KB
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขยายถนน-คสล.-ม.7.pdf 30.87 KB
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมครุภัณฑ์.pdf 35.65 KB
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว.pdf 28.13 KB
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน.pdf 30.51 KB
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร-ม.12-เชื่อม-ม.3.pdf 34.38 KB
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลาดยาง-ม.4.pdf 32.64 KB
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลาดยาง-ม.10.pdf 32.11 KB
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลาดยาง-ม.12.pdf 33.87 KB
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมฝายฯ-17-ก.ค.pdf 37.37 KB
48 ประกาศผู้ชนะการเสอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-6-ก.ค.pdf 34.30 KB
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร-5-ก.ค.pdf 36.31 KB
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน-4-ก.ค.pdf 30.30 KB
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจประชากรสุนัข-5-ก.ค.pdf 31.45 KB
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนฯ.pdf 38.03 KB
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเก้าอี้พลาสติก-26-มิ.ย.pdf 30.47 KB
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องพิมพ์-14-มิ.ย.pdf 34.08 KB
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเจอร์-14-มิ.ย.pdf 34.04 KB
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอื่นๆ-4-มิ.ย.pdf 29.52 KB
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำผ้าม่าน-22-พ.ค.pdf 34.78 KB
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องรับส่งวิทยุ-18-พ.ค.pdf 31.00 KB
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า-17-พ.ค.pdf 28.20 KB
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-16-พ.ค.pdf 29.26 KB
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)15-พ.ค.-18.pdf 35.26 KB
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมตลิ่งลำห้วย-11-พ.ค 18.pdf 32.12 KB
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนทุ่งป่าตาล-10-เม.ย 18.pdf 34.96 KB
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนฯ-ม.4-5-เม.ย 18.pdf 37.27 KB
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ออกกำลังกาย-29-มี.ค.pdf 33.06 KB
66 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนทึบ-21-มี.ค.pdf 30.79 KB
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้เหล็ก-2-บาน.pdf 31.22 KB
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไฟกระพริบฯ-8-มี.ค.pdf 32.82 KB
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระจำนูน-8-มี.ค.pdf 31.38 KB
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน-e-bidding.pdf 36.19 KB
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไฟกระพริบฯ-8-มี.ค.pdf 32.82 KB
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องพ่น-22-ก.พ-61.pdf 29.57 KB
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน-21-ก.พ-61.pdf 31.92 KB
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุดับเพลิงฯ-20-ก.พ-61.pdf 30.36 KB
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์-2-ก.พ-61.pdf 29.84 KB
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนท้องป่าตาล-1-ก.พ-61.pdf 35.31 KB
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-วัสดุก่อสร้าง-1-ก.พ-61.pdf 33.70 KB
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องอัดพลาสติก-18-ม.ค61.pdf 32.47 KB
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสถานที่-10-ม.ค-61.pdf 35.30 KB
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯ-26-ธ.ค-60.pdf 35.64 KB
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเอกสารประชาสัมพันธ์-18-ธ.ค-60.pdf 31.65 KB
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-15-ธ.ค-60.pdf 32.37 KB
83 ประกาศผู้ชนะการเสนิราคาวัสดุคอมพิวเตอร์-8-ธ.ค-60.pdf 28.90 KB
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร-6-ธ.ค60.pdf 28.17 KB
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์-24-พ.ย-60.pdf 34.49 KB
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องตัดหญ้า-20-พ.ย-60.pdf 31.56 KB
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้เก็บเอกสาร-16-พ.ย-60.pdf 29.20 KB
88 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาท่อระบายน้ำฯ.pdf 35.54 KB
89 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาน้ำดื่ม.pdf 1.76 MB
90 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวารสาร.pdf 1.57 MB
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเสื้อสะท้อนแสง.pdf 33.17 KB
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคานม.pdf 39.56 KB
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถุงยังชีพ.pdf 1.50 MB
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดูแลเว็ปไซต์.pdf 34.77 KB
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดอกดาวเรือง.pdf 1.63 MB
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำฯ.pdf 28.79 KB
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนน.pdf 33.45 KB
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์.pdf 1.62 MB
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน.pdf 27.05 KB
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากรวยยางจราจร.pdf 28.63 KB
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copy@right 2013 by อบต.แม่ใส
Design by Piatip Poldee:: Programming by Piatip Poldee::: Copyright@2013 All rights reserved
Tel. 0881437085
E-mail ; meet_tip@hotmail.com