ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
-ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- โครงสร้างส่วนราชการ
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน

 
 

ประกาศโครงการ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์
1 ประกาศสอบราคา ปี2554.pdf 198 KB
2 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านสันช้างหิน หมู่ที่ 7.pdf 89.90 KB
3 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส .pdf 87.88 KB
4 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเพื่อสุขภาพตำบลแม่ใส.pdf 87.43 KB
5 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยร่องแล้ง บ้านแม่ใสเหล่าใต้ หมู่ที่ 12.pdf 87.35 KB
6 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยร่องแล้ง.pdf 88.66 KB
7 สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ฌาปนสถาน บ้านแม่ใส-ร่องไฮ ตำบลแม่ใส.pdf 89.10 KB
8 สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างฯ จานวน 5 โครงการ.pdf 96.21 KB
9 สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 8 โครงการ.pdf 95.24 KB
10 สอบราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส.rar 1.67 MB
11 สอบราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จำนวน 7 โครงการ.pdf 104 KB
12 สอบราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสจำนวน 5 โครงการ.pdf 101 KB
13 โครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.rar 277 KB
14 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง.rar 241 KB
15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำมีฝาปิด.rar 247 KB
16 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีต.rar 200 KB
17 โครงการก่อสร้างเงินอุดหนุนทั่วไป.rar 5.75 MB
18 โครงการก่อสร้างเงินอุดหนุนทั่วไป.rar 5.75 MB
19 โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก.rar 239 KB
20 โครงการก่อสร้างเงินอุดหนุนทั่วไป.rar 5.75 MB
21 เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์.zip 571 KB
22 เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคารถบรรทุก (ดีเซล) สัญญาณไฟไซเรนติดรถยนต์และเครื่องขยายเสียง.zip 575 KB
23 ประมูลจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2560 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์.pdf 245 KB
24 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ .pdf 485 KB
25 ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน.pdf 483 KB
26 สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ฌาปนสถาน บ้านแม่ใส-ร่องไฮ ตำบลแม่ใส.pdf 89.10 KB
27 ราคากลางอาหารเสริมนม-ปปช.07.pdf 2.23 MB
28 ประกวดราคาซื้อe-biddingรถพยาบาลฉุกเฉินรถกระบะจำนวน1คัน.zip 1.10 MB
29 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานบ้านแม่ใส-ร่องไฮ.zip 144 KB
30 ประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนทางเข้า-ศพด..pdf 1.07 MB
31 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างเมรุ-ม.6-ม.10.pdf 1.08 MB
32 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างเมรุ-ม.5-ม.7.pdf 1.07 MB
33 1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาฌาปนสถาน-หมู่-610.pdf 304 KB
34 3.ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ-ค.ส.ล.-แบบมีฝาปิด-หมู่ที่-5.pdf 298 KB
35 2.ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ-ค.ส.ล.-แบบมีฝาปิด-หมู่ที่-7.pdf 299 KB
36 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์รถบรรทุก-ดีเซล-ขนาด-๖-ตัน-๖-ล้อ-จำนวน-1-คัน.pdf 271 KB
37 ร่างประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ.pdf 286 KB
38 ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ.pdf 1.78 MB
39 ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ.pdf 289 KB
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copy@right 2013 by อบต.แม่ใส
Design by Piatip Poldee:: Programming by Piatip Poldee::: Copyright@2013 All rights reserved
Tel. 0881437085
E-mail ; meet_tip@hotmail.com