ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
-ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- โครงสร้างส่วนราชการ
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน

 
 
 
    การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
    ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์
    การมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามการปฏิบัติงานรับร้องทุกข์ / ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำนบลแม่ใส
    สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
    สถิติข้อมูลจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และร้องเรียนการทุจริตมิชอบ
    สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และร้องเรียนการทุจริตมิชอบ ITA
    สถิติข้อมูลจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565
    สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และร้องเรียนการทุจริตมิชอบ ประจำปี 2565
  
 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต (หัวข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์)
         ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         คำสั่งกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
        คู่มือการปฏิบัติงานการทุจริต-อบต.แม่ใส
        สถิติข้อมูลจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และร้องเรียนการทุจริตมิชอบ
        แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copy@right 2013 by อบต.แม่ใส
Design by Piatip Poldee:: Programming by Piatip Poldee::: Copyright@2013 All rights reserved
Tel. 0881437085
E-mail ; meet_tip@hotmail.com