ยินดีต้อนรับสู่อบต.แม่ใส
 
   
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างส่วนราชการ
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน
-นโยบายและมาตรการพัฒนาหน่วยงานด้านความโปร่งใส
-มาตรการป้องกันการรับสินบน
-มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
-มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
-มาตรการแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
 
 

    " "  
ประกาศ
"องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส"   

คำขวัญ ตำบลแม่ใส

" แห่ไม้ค้ำศรี    ประเพณีโบราณ
เชี่ยวชาญตีมีดปั้นอิฐสินค้าออก
ส่งขายนอกผักตบชวาจักสานนำหน้าพัฒนาตำบลแม่ใส"
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส เรื่อง ผลการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

      ผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข.

      แบบสรุปผลประเมินความพึงพอใจ อบต.แม่ใส ประจำปีงบประมาณ 2562

      ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ประจำปี 2563 เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เข้าร่วมใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 กรกฎาคม 2563 ผ่านมือถือหรือระบบคอมพิวเตอร์

      สรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ - ร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

      นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

      รายงานสรุปการประเมินผลความพึงพอใจ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
ประจำปี 2559


      รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก
ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร


      เรื่องประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส     เรื่องประมูลซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคารถบรรทุก (ดีเซล) สัญญาณไฟไซเรนติดรถยนต์และเครื่องขยายเสีย     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1ปี 59  
   คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
 
  
                                                                              อ่านทั้งหมด

 
อ่านทั้งหมด
 
 
อ่านทั้งหมด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copy@right 2013 by อบต.แม่ใส
Design by Piatip Poldee:: Programming by Piatip Poldee::: Copyright@2013 All rights reserved
Tel. 0881437085
E-mail ; meet_tip@hotmail.com