ยินดีต้อนรับสู่อบต.แม่ใส
 
   
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
-ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- โครงสร้างส่วนราชการ
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน

 
 
 

    " "  
ประกาศ
"องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส"   

คำขวัญ ตำบลแม่ใส

" แห่ไม้ค้ำศรี    ประเพณีโบราณ
เชี่ยวชาญตีมีดปั้นอิฐสินค้าออก
ส่งขายนอกผักตบชวาจักสานนำหน้าพัฒนาตำบลแม่ใส"
      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

      โครงการปรับปรุงลาน ค.ส.ล.ฌาปนสถาน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

      กิจกรรมการแข่งขันกีฬาแม่ใสสัมพันธ์ ประจำปี 2563

      โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใส

       ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       แบบสรุปผลประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2563

      แผนปฏิบัติการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

      รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ6เดือน พ.ศ.2564

      รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ12เดือน พ.ศ.2563

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส เรื่อง ผลการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

      ผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข.

      แบบสรุปผลประเมินความพึงพอใจ อบต.แม่ใส ประจำปีงบประมาณ 2562

      สรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ - ร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

      นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

      รายงานสรุปการประเมินผลความพึงพอใจ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
ประจำปี 2559

    
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
 
  
                                                                              อ่านทั้งหมด

อบต.แม่ใส

กองช่าง

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

 
 
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1.ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับ ปง./ชง. สังกัดกองช่าง

แจ้งซ่อมไฟฟ้าออนไลน์

คำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copy@right 2013 by อบต.แม่ใส
Design by Piatip Poldee:: Programming by Piatip Poldee::: Copyright@2013 All rights reserved
Tel. 0881437085
E-mail ; meet_tip@hotmail.com